TIN TỨC

Tính năng up Pet

Hướng Dẫn Thăng Cấp Pet

Điều Kiện 1:
Đánh tất cả Boss đều có drop :  Tập Hồn Thạch cấp cao.
Trả nhiệm vụ ở NPC - Huyết Trung Hiền.
  150 Tập Hồn Thạch cấp cao đổi 1 Ấn Thú 


Điều Kiện 2 :

Cần ấn thú để up pet theo cấp .
Vì du: Up lên pet (III)
Bạn cần có Pet 2 + 1 Ấn thú.
Sau khi có đủ nguyên liệu inbox fanpage admin sẽ up cho bạn.

 

Thuộc Tính của Pet.

1
Bạn cần hỗ trợ?