TIN TỨC

Hướng dẫn bái sư

Hệ thống sư đồ là 1 chức năng khá đặc biệt của game Hiệp Khách Giang Hồ.

Thông qua kết bái sư đồ, sư phụ và đệ tử sẽ gắn bó với nhau chặt chẽ về cả lợi ích và nghĩa vụ đến khi đệ tử xuất sư.

 Quyền lợi: 

- Đệ tử có thể được sư phụ truyền thụ những kỹ năng của sư phụ, tối đa là 3 kỹ năng.

- Sư phụ nhận được 5% EXP của đệ tử (sư phụ và đệ tử phải online , cùng kênh với nhau)

 

 Điều kiện tham gia:

- Sư phụ đã thăng cấp lần 3 ( level 60 )

- Đệ tử đã thăng cấp lần 2 ( level 35 )

- Sư phụ phải hơn đệ tử 20 level và 1 lần thăng chức.

- Sư phụ có thể nhận 3 đệ tử, ngược lại đệ tử chỉ có thể bái 1 sư phụ

- Mỗi nhân vật chỉ có thể là sư phụ hoặc đệ tử của 1 nhân vật khác, không thể đồng thời làm sư phụ và đệ tử.

- Sư phụ và đệ tử phải cùng thế lực Chính hoặc Tà.

- Sư phụ và đệ tử phải cùng Char. (ví dụ SP ĐAO . DT phải là char ĐAO )

 

 Cách thức bái sư: 
- Nhận đệ tử: trong khung chat nhập lệnh:  /nhandetu [Tên đệ tử]
- Bái sư: trong khung chat nhập lệnh: /baisu [Tên sư phụ]
 - Từ bỏ quan hệ sư đồ: trong khung chat nhập lệnh: /huyquanhe  
- Nhân vật nhận được lời mời làm sư phụ / đệ tử sẽ xuất hiện bảng thông báo
 

 

 Lưu ý:
- 2 nhân vật bái/nhận sư đồ phải cùng online và đứng cạnh nhau
- Đàm Hoa Liên/Hàn Bảo Quân không thể học skill của sư phụ.
 
 
 
BQT - HIỆP KHÁCH
 
1
Bạn cần hỗ trợ?