Hệ Thống Bái Sư

Điều kiện cơ bản:

Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2

Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 1.

Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ là 20 cấp độ trở lên

Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.

Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.

Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật.

Tạo quan hệ:

Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng 1 trong 2 phương pháp bên dưới:

Đệ tử gõ dòng lệnh:

/baisu [Tên nhân vật]

Sư phụ gõ dòng lệnh:

/nhandetu [Tên nhân vật]

Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

Hủy bỏ sư đồ:

Để hủy bỏ quan hệ thì thực hiện bằng 1 trong 2 phương pháp bên dưới:

Thao tác hủy quan hệ trong giao diện sư đồ

Cấp bậc và độ cống hiến:

Đệ tử giết quái để tính điểm cống hiến.(Con quái nào đệ tử kết thúc mới được tính)

Cấp độ của quái phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn đệ tử không vượt 3 level. (đệ tử level 50 , quái 47 trở lên)

Sau khi thiết lập quan hệ sư đồ, mặc định sẽ là đệ tử bậc 5.

Lưu ý: Độ cống hiến không thể cộng dồn, bắt buộc phải làm nhiệm vụ thăng cấp đệ tử để có được cống hiến cấp tiếp theo.

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ đệ tử bậc 4: (Yêu cầu: cấp độ 15, 100% cống hiến bậc 5)

Nhận nhiệm vụ tại Kim Hương ngọc

Đến giúp đỡ môn chủ Huyền Bột Phái

>>> Kết thúc

Nhiệm vụ đệ tử bậc 3: (Yêu cầu: cấp độ 25, 100% cống hiến bậc 4)

Nhận nhiệm vụ tại Vĩ Đại Bảo

Đến hỏi thăm Ngân Kiều Long

>>> Kết thúc và nhận thẻ Mộc Long

Nhiệm vụ đệ tử bậc 2: (Yêu cầu: cấp độ 45, 100% cống hiến bậc 3)

Nhận nhiệm vụ tại môn chủ Huyền Bột Phái

Giúp môn chủ đánh bại những tên xấu xa làm phiền những thành viên Chính Phái và Tà Phái: Hổ Phách Đao Tặc, Tụng Võ Môn Ác Bá và mang về: Di Tích hưng tặc, Tụng Võ Môn Hoạch mỗi thứ 10 cái.

>>> Kết thúc và nhận thẻ Tiềm Long

Nhiệm vụ đệ tử bậc 1: (Yêu cầu: cấp độ 65, 100% cống hiến bậc 2)

Nhận nhiệm vụ tại môn chủ Huyền Bột Phái

Giúp môn chủ đánh bại những tên hải tặc Thiết Chùy Thủ Hộ Chiến Tướng và mang về 10 Vé Thu Thập.

>>> Kết thúc và nhận thẻ Thăng Long

      

Phần thưởng:

Phần thưởng cấp bậc của sư phụ trên 1 đệ tử: (chỉ số của sư phụ có thể cộng dồn từ 3 đệ tử)

Đệ tử bậc 3: Thẻ Mộc Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.

Đệ tử bậc 2: Thẻ Tiềm Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.

Đệ tử bậc 1: Thẻ Thăng Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.

Phần thưởng cấp bậc của đệ tử:

Đệ tử bậc 3: Thẻ Mộc Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.

Đệ tử bậc 2: Thẻ Tiềm Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.

Đệ tử bậc 1: Thẻ Thăng Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.

 

    

Truyền thụ võ công:

Đệ tử vào online trước sư phụ.(Vào game trước)

Đệ tử có thể học 1 đến 3 võ công của sư phụ (cấp 1-108).

- Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo.

Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận kỹ năng của thăng chức lần 4 trở xuống (kỹ năng cấp 97 trở xuống đối với class thường)

Khi đệ tử đạt bậc 3 thì mới có thể truyền kỹ năng thứ 2 và đệ tự đạt bậc 1 thì mới có thể truyền kỹ năng thứ 3

Võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online.

Cách truyền thụ:

Mở giao diện sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B

Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công

Bấm vào nút võ công, 1 giao diện võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học

Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang giao diện sư đồ

Sau khi kéo xong thì giao diện sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ

Sát thương và nội công:

Đệ tử bậc 5 : có thể nhận 1 võ công. Lực công kích của võ công = 40%. Tiêu hao nội công 150%.

Đệ tử bậc 4 : có thể nhận 1 võ công. Lực công kích của võ công = 50%. Tiêu hao nội công 120%.

Đệ tử bậc 3 : có thể nhận 2 võ công. Lực công kích của võ công = 60%. Tiêu hao nội công 120%.

Đệ tử bậc 2 : có thể nhận 2 võ công. Lực công kích của võ công = 60%. Tiêu hao nội công 100%.

Đệ tử bậc 1 : có thể nhận 3 võ công. Lực công kích của võ công = 70%. Tiêu hao nội công 100%.