Đông Lãnh Dị Thú

Hướng dẫn vào Đông Lãnh

Di chuyển vào khu vực chiến đấu

- Dành cho hiệp khách cấp độ level 80 ~ 110.

- Mỗi lần vào tốn 1 lượt.

- Thăng chức : 4 , 5, 6  =  +1, +2, +3 lượt, Chí tôn phù +2 lượt.

- Thời gian mỗi lượt : 120 giây. Hết thời gian sẽ đưa về thành.

- Qua 00h05 hệ thống sẽ tự reset lại lượt chiến đấu.

Bắt đầu khiêu chiến Thần Long.

* Ngẫu nhiên nhận 1 buff bất lợi của thần long (60s)

- Tỷ lệ : 40% giảm 1 ~ 20% công lực.

- Tỷ lệ : 40% giảm 1 ~ 20% phòng thủ.

- Tỷ lệ : 20% giảm 1 ~ 20% công lực và giảm 1 ~ 20% phòng thủ.

 

- Thần Nữ : cứ 10s sẽ buff = 300 HP, Có chí tôn phù = 500 HP.

- Huyết Long : Dame nhỏ, def vừa, kill tỷ lệ 5% đóng băng

- Ngân Long : Dame vừa, def nhỏ, kill tỷ lệ 5% cấm kill

- Thanh Long : Dame vừa, def vừa, kill tỷ lệ 5% khóa chân

- Kim Long : Dame to, def nhỏ, kill AOE

- Điểm thưởng = Dame / 100. (Ví dụ: dame 1000 = 10 điểm)

Phần thưởng Đông Lãnh

* Cách đổi điểm nhận thưởng:

- Mỗi lần đổi tiêu hao : 1000 điểm (Vật phẩm ngẫu nhiên)

- Đổi thưởng không ảnh hưởng đến điểm đua TOPTuần.

- Chờ update ...

* Phần thưởng mỗi tuần:

- 00h10' Thứ 7 mỗi tuần sẽ trao thưởng.

- Sau khi trao thưởng điểm Đông Lãnh sẽ reset về 0.

- Xem xếp hạng lên trang chủ.